Koolielu

Projektid

Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu, mis toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Selle saavutamine on kavandatud Pärnu Koidula  Gümnaasiumi kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisega. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, rahvusvaheliste ja koolisiseste projektide ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. 


Koidula gümnaasiumi õpetajad ja õpilased võtavad osa järgmistest rahastusprogrammidest:

1. Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. 

2. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

3. eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

Koidula gümnaasiumi õpetajad ja õpilased võtavad osa järgmistest rahastusprogrammidest:

1. Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. 

2. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

3. eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.


Erasmus+

Erasmus+ projekt „How can we feed our genees“


Pärnu Koidula Gümnaasium osaleb rahvusvahelises “Erasmus + “ projektis “ How can we feed our genes”, kus on lisaks meile partnerid Hispaaniast, Itaaliast, Hollandist ja Saksamaalt perioodil 01-09-2018 – 31.08.2020
Toitumisgenoomika on uus, multidistsiplinaarne teadusharu, mis uurib inimese genoomi, toitumise ja tervise vahelisi suhteid. Tema ülimaks eesmärgiks on sobitada inimese toitumist tema genoomi seisundiga nii, et rakud toimiksid normaalselt ja inimene saaks võimalikult kaua elada täisväärtuslikku elu.
Projekti eesmärgiks on ennekõike teadvustada õpilasi õigete eluviiside ülimast olulisusest terveks jäämisel kõrge vanaduseni; tutvustada teaduse uusi avastusi geenide, aju ehituse ja toitumise seoste kohta. Lisaks analüüsida, hinnata ja võrrelda kuidas teismelised programmis osalevates riikides toituvad, selleks toimuvad õpilaste teemade kohased uuringud ning esitlused rahvusvaheliste gruppidena. Projekti tulemusena hakkavad õpilased kasutama saadud teadmisi oma toiduvalikute tervislikumaks muutmiseks. 
Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus + toetusel
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.
Projekti kajastus kohalikus meedias: https://parnu.postimees.ee/6795567/rahvusvaheline-seltskond-arendab-parnus-toitumisgenoomikat
Projekti kajastus Koidula kooli kanalites: https://www.facebook.com/ParnuKoidulaGymnaasium/posts/2611533205576667
 

Erasmus+ õpirände projekt „Õpirändega Professionaalsemaks”

Toimuva mobiilsusprojekti raames viiakse ellu 2019/2020 õppeaastal kokku 1 koolitöötaja ning 4 õpetaja/haridustöötaja osalemine rahvusvahelisel individuaalset koolitusvajadust täitval koolituskursusel.
Projekti eesmärgid:
1. Tagada kooli õpetajate, töötajate ja juhtkonna professionaalne areng; täita osalejate individuaalset koolitusvajadust.
2. Tagada uuendusmeelsus ja kaasaegse hariduse andmine - hoogustada läbi õpirände kaasaegsete rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismeetodite ja -lähenemiste kasutamist koolis.
3. Parandada projektis osalejate võõrkeele oskust ning läbi selle kujundada valmisolekut kasutada võõrkeelseid õppematerjale ja -keskkondi õppetöös ning osaleda rahvusvahelistes võrgustikes, eesmärgiga kasutada rahvusvahelisi võimalusi õppetöös ja koolijuhtimises.
4. Hoogustada IKT vahendite ja kaasaegse tehnoloogia; erinevate e-õppekeskkondade ja veebilehtede kasutamist ning läbi selle muuta õpe efektiivsemaks ning toetada õppija eneseregulatsiooni.
5. Tagada kooli rahvusvahelistumine ja toimivates rahvusvahelistes võrgustikes osalemine pikemas perspektiivis; tagada jätkusuutlik kõiki õppesuundi ja ainevaldkondi hõlmav rahvusvaheline koostöö.
6. Tagada koolijuhtimise ja eestvedamise ning õppetöö kaasaegsus, rakendades parimaid rahvusvahelisi praktikaid. Parendada juhtimisprotsesse ja arendustegevusi ning õppetöö korraldust, rakendades parimaid praktikaid.

Projekti eesmärgid lähtuvad Pärnu Koidula Gümnaasiumi arengukavast ja prioriteetidest ning üldhariduse aktuaalsetest probleemidest. 
Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus + toetusel
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

Erasmus+ õpirände projekt „Professionaalse arengu toetamine ja täiustamine läbi õpirände”

Käesoleva mobiilsusprojekti  raames toimus 2017/2018 õppeaastal ning 2018/2019 kokku 10 koolitöötaja rahvusvaheline õpiränne: 1 õpetaja osales töövarjutamisel partnerorganisatsioonis Islandil ning 9 õpetajat/haridustöötajat rahvusvahelisel individuaalset koolitusvajadust täitval koolituskursusel. 

Projekti eesmärgid olid: 

1) Võimaldada kooli õpetajatele ja töötajatele professionaalset enesetäiendust ja toetada igakülgselt nende professionaalset arengut, parandada projektis osalejate võõrkeele oskust; suurendada projektis osalejate digitaaloskuseid; võimaldada uute rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismeetodite ja -tegevuste, parimate praktikate omandamist; muuta nende rakendamise kaudu õpet praktilisemaks ja atraktiivsemaks.

2) Hoogustada IKT vahendite ja kaasaegse tehnoloogia, erinevate e-õppekeskkondade ja veebilehtede kasutamist ning selle kaudu muuta õpetamine atraktiivsemaks ja praktilisemaks.

3) Rahvusvahelise koostöö hoogustamine, uute koostööpartnerite leidmine ja võrgustiku väljatöötamine, arendamine; jätkusuutliku kõiki õppesuundi ja ainevaldkondi hõlmava rahvusvahelise koostöö toetamine ja tagamine.

4) Juhtimisprotsesside ja arendustegevuste parendamine ja õppetöö korralduse parendamine.

Projekti eesmärgid lähtusid Pärnu Koidula Gümnaasiumi arengukavast ja prioriteetidest ning üldhariduse aktuaalsetest probleemidest. Projektiga sooviti tõsta õpetajate ja kooli töötajate professionaalset taset ning sellega tõsta hariduse kvaliteeti. Iga projektis osaleja seadis oma õpirändele personaalsed õpiväljundid, mis lähtusid tema koolitusvajadusest ning kooli üldistest arengusuundadest ning arengukavast.

Projekti käigus omandasid osalejad uusi pedagoogilisi kompetentse, didaktilisi ja metoodilisi pädevusi, innovaatilisi lähenemisi, arendati rahvusvahelist koostööd ja koostöövõrgustikesse kuulumist, millega pandi alus järjepidevale rahvusvahelisele koostööle koolis.

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ haridusprogramm.

 

Nordplus Junior projekt EST-LAT Science projects

Käesolev Nordplus Junior projekt keskendus loodusteaduslike õpilasuurimuste arendamisele partnerkoolides. Projekti koordineeriv kool oli Pärnu Koidula Gümnaasium ning partnerkool Salaspils Secondary School No 1, Lätis. 

Projekti raames koostasid õpilased rahvusvahelistes gruppides uurimistöid loodusteaduslikel teemadel, keskendudes peamiselt bioloogiale. Õpilased viisid läbi erinevaid katseid ja kogusid materjale nii Läti kui Eesti valimitega, võrreldi tulemusi ning sõnastati kokkuvõtted.

Projekti peamised eesmärgid olid:

1) koostada loodusteaduslikke uurimistöid rahvusvahelistes õpilasmeeskondades;

2) omandada uusi ideid ja meetodeid uurimistööde paremaks korraldamiseks ning kvaliteedi tõstmiseks partnerkoolides; 

3) omandada uusi ideid, meetodeid ja praktilisi tööriistu õppetöö paremaks läbiviimiseks ja korraldamiseks partnerkoolides;

4) parendada uurimistööde kvaliteeti partnerkoolides läbi rahvusvahelise koostöö. 

Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior.

Erasmus+ projekt "My World in the Drop of Water

Pärnu Koidula Gümnaasium osales 2016. – 2018. aastal rahvusvahelises Erasmus+ projektis "My World in the Drop of Water“, mis tõi kokku partnerid kuuest eri riigist - Eesti, Läti, Leedu, Holland, Portugal ja Türgi. Koostöö keskendus peamiselt veekasutuse temaatikale ning tegevustes kasutati STEAM metoodikat. 
Tegevustes osalenud õpilased omandasid uusi teadmisi puhta joogivee tähtsusest, keskkonnaprobleemide uurimisest ja lahendamisest; ōppisid modelleerima 3D mudeleid, nt purskkaevu. Ühe tulemusena valmis projektis kaugjuhtimisel toimiv veeproovi võttev mõõteriist. prototüüp. Inseneeria valdkonna kōrval oli projektitegevustesse lōimitud ka kunst ja keeled - nii koostasid ōpilsed veeteemalisi haikusid ning valmistasid temaatilisi kunstiteoseid, skulptuure.

Vaata projekti infot sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/Project-My-World-in-The-Drop-of-Water-123933418092098/ 
Külasta projekti kodulehte: https://drop-of-water.jimdo.com/


Worldwide Business & Young Entrepreneurs

Pärnu Koidula Gümnaasiumi G3EV klassi korraldusmeeskond viis 2017. – 2018. õppeaastal ellu rahvusvahelise noortevahetuse Worldwide Business & Young Entrepreneurs. Projekt leidis aset 01.03. – 05.03.2018 Gruusias, Kvareli linnas ning tegevustes osales 34 noort ja 5 grupijuhti neljast eri riigist. Projekti läbivateks teemadeks olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning ettevõtlusalaste pädevuste suurendamine. Projektitegevused viidi läbi noorte endi poolt, kasutades selleks mitteformaalse õppe meetodeid.
Projektis osales 4 organisatsiooni: vastuvõtvaks organisatsiooniks on Colorful House Gruusias, projekti koordineeriti koostöös partneritega Pärnu Koidula Gümnaasium ning saatvad organisatsioonid olid Breidholt College Islandilt ja Pro intePro international e.V Saksamaalt. 
Projekt sai teoks Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ toel.

Projekti pildigaleriid vaata siin: https://photos.app.goo.gl/izSoCJS9UtyhctpS9