Õpilasuurimus

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatav õpilasuurimus või praktiline töö on terviklik ja juhendatud protsess, mis koosneb kahest põhietapist: töö ettevalmistamise ja hindamise etapist. Õpilasuurimus või praktiline töö sooritatakse ja kaitstakse G2 klassis.

Õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamise etapid  

1. Kavandamine 

Kogutakse ideid ja taustainfot, see koondatakse, analüüsitakse, vormistatakse ning koostatakse koostöös juhendajaga kalenderplaan. Määratletakse kindlaks töö maht ning iseloom. 

2. Õpilasuurimuse või praktilise töö läbiviimine  

Õpilasuurimus või praktiline töö teostatakse kavandatud plaani järgi koos teoreetilise osa koostamisega, mida vajadusel töö käigus muudetakse. Paralleelselt valmiv kirjalik ehk teoreetiline osa aitab õpilasel oma tegevust paremini mõtestada, ühtlasi saab juhendaja selle abil ülevaate töö edenemisest. 

3. Õpilasuurimuse või praktilise töö kirjaliku ehk teoreetilise osa vormistamine

Juhendaja jälgib, et õpilasuurimuse kirjalikus osas oleks põhjendatud probleemivalik, ülevaade uurimuse taustast, püstitatud uurimisküsimused, põhjendatud meetodi valik, kajastatud andmete ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldatud tulemusi ning esitatud tulemuste analüüs, järeldused ja kokkuvõte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles.  Juhendaja jälgib, et töö kirjalik osa avaks töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldaks kontseptuaalset lahendust, teema/töö aktuaalsust, tööprotsessi ja tulemust.  

Õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise etapid, nõuded ning hindamispõhimõtted on kirjeldatud dokumendis "Pärnu Koidula Gümnaasiumi kirjalike tööde juhend".

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 12.10.2020.