Õppetöö

Nõustamine

Pärnu Koidula Gümnaasiumis rakendatavaid tugiteenuseid osutavad Pärnu Koidula Gümnaasiumis koolipsühholoog ja kooli sotsiaalpedagoog.
 

Nõustamine: 

psühholoog Janne Tamm 

janne [at] koidulag.edu.ee 

ruum 313

sotsiaalpedagoog [at] koidulag.edu.ee

ruum 222.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 46 kohaselt loob õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor.


Tugiteenused 

1. Konsultatsiooniajad
Konsultatsiooniaeg on iga koolipäeva hommikul kl 8.00 - 8.30 aineõpetaja juures. Eesmärk - õpilase individuaalne nõustamine ja abistamine.

2. Tugiõpe

Tugietapid õpiraskusega õpilasega:

ÜKS PUUDULIK HINNE

Pärast puuduliku kursusehinde saamist vestleb õpilasega kooli sotsiaalpedagoog. Õpilasel muutub kohustuslikuks konsultatsioonides käimine. Aineõpetaja vormistab õpilasele tugiõppelehe, millele märgib osalemise / mitteosalemise ja saadab selle kohta info nii sotsiaalpedagoogile kui klassijuhatajale vähemalt kord nädalas. Aineõpetaja saadab e-kirja teel õpilasele ja lapsevanemale  info konsultatsiooniaegadel  mitteosalemise kohta ning paneb informatsiooni üles ka e-kooli märkamistesse. Konsultatsioonides käimine on õpilasele kohustuslik seni, kuni puudulik hinne on parandatud. 

KAKS PUUDULIKKU HINNET SAMAS AINES

Raskuste jätkumisel, teise puuduliku kursusehinde saamisel samas aines loob aineõpetaja õpilasele juba tugiõppeplaani, mis sätestab vähemalt ühe tugiõppetunni nädalas. Aineõpetaja saadab e-kirja teel õpilasele ja lapsevanemale  info tugiõppetundides mitteosalemise kohta ning paneb informatsiooni üles ka e-kooli märkamistesse. Tugiõppetundides käimine on õpilasele kohustuslik seni, kuni puudulik hinne on parandatud. 

KOLM JA ENAM PUUDULIKKU HINNET SAMAS AINES

Õpiraskuste jätkumisel, kolmanda puuduliku kursusehinde saamise järel samas aines pakub sotsiaalpedagoog probleemvestluse võimalust, kus osalevad õpilane, lapsevanem, õppejuht, aineõpetaja ja klassijuhataja. Probleemvestlus analüüsib, miks tugiõpe pole eesmärke saavutanud ja otsib lahendusvariante. Vajadusel kaasatakse koolivälist abi.  

Raskuste jätkumisel pakub sotsiaalpedagoog lapsevanemale soovi korral koolivälist nõustamist Rajaleidjas (vm kooliväline nõustamiskomisjon, spetsialist). 

Õppenõukogu toimumise hetkel kokku viie puuduliku kursusehinde olemasolul erinevates ainetes on õppenõukogul võimalus õpilane koolist välja arvata. 

Tugiteenused 

1. Konsultatsiooniajad
Konsultatsiooniaeg on iga koolipäeva hommikul kl 8.00 - 8.30 aineõpetaja juures. Eesmärk - õpilase individuaalne nõustamine ja abistamine.

2. Tugiõpe

Tugietapid õpiraskusega õpilasega:

ÜKS PUUDULIK HINNE


Pärast puuduliku kursusehinde saamist vestleb õpilasega kooli sotsiaalpedagoog. Õpilasel muutub kohustuslikuks konsultatsioonides käimine. Aineõpetaja vormistab õpilasele tugiõppelehe, millele märgib osalemise / mitteosalemise ja saadab selle kohta info nii sotsiaalpedagoogile kui klassijuhatajale vähemalt kord nädalas. Aineõpetaja saadab e-kirja teel õpilasele ja lapsevanemale  info konsultatsiooniaegadel  mitteosalemise kohta ning paneb informatsiooni üles ka e-kooli märkamistesse. Konsultatsioonides käimine on õpilasele kohustuslik seni, kuni puudulik hinne on parandatud. 

KAKS PUUDULIKKU HINNET SAMAS AINES

Raskuste jätkumisel, teise puuduliku kursusehinde saamisel samas aines loob aineõpetaja õpilasele juba tugiõppeplaani, mis sätestab vähemalt ühe tugiõppetunni nädalas. Aineõpetaja saadab e-kirja teel õpilasele ja lapsevanemale  info tugiõppetundides mitteosalemise kohta ning paneb informatsiooni üles ka e-kooli märkamistesse. Tugiõppetundides käimine on õpilasele kohustuslik seni, kuni puudulik hinne on parandatud. 

KOLM JA ENAM PUUDULIKKU HINNET SAMAS AINES

Õpiraskuste jätkumisel, kolmanda puuduliku kursusehinde saamise järel samas aines pakub sotsiaalpedagoog probleemvestluse võimalust, kus osalevad õpilane, lapsevanem, õppejuht, aineõpetaja ja klassijuhataja. Probleemvestlus analüüsib, miks tugiõpe pole eesmärke saavutanud ja otsib lahendusvariante. Vajadusel kaasatakse koolivälist abi.  

Raskuste jätkumisel pakub sotsiaalpedagoog lapsevanemale soovi korral koolivälist nõustamist Rajaleidjas (vm kooliväline nõustamiskomisjon, spetsialist). 

Õppenõukogu toimumise hetkel kokku viie puuduliku kursusehinde olemasolul erinevates ainetes on õppenõukogul võimalus õpilane koolist välja arvata.